معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

وب سایت دانشگاه ها

وزارت علوم تحقيقات و فناوری

 
وزارت http://www.msrt.ir
 سازمان سنجش آموزش کشور http://www.sanjesh.org
 مرکز انتشارات و پيک سنجش http://peyk.sanjesh.org
 دبيرخانه المپياد دانشجويی http://olympiad.sanjesh.org
 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 
 وب سايت دانشگاه اراك http://www.araku.ac.ir
 وب سايت دانشگاه اروميه http://www.urmia.ac.ir
 وب سايت دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir
 وب سايت دانشگاه الزهرا (س) http://www.alzahra.ac.ir
 وب سايت دانشگاه امام حسين (ع) http://www.ihu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه امام رضا (ع) http://www.emamreza.ac.ir
 وب سايت دانشگاه امام صادق (ع) http://www.isu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه ايلام http://www.ilam.ac.ir
 وب سايت دانشگاه بوعلی سينا همدان http://www.basu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه بيرجند http://www.birjand.ac.ir
 وب سايت دانشگاه بين‌المللي امام خميني قزوين http://www.ikiu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه بين المللي چابهار http://www.iuc.ac.ir
 وب سايت دانشگاه تبريز http://www.tabrizu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه تربت حیدریه http://www.torbath.ac.ir
 وب سايت دانشگاه تربيت مدرس http://www.modares.ac.ir
 وب سايت دانشگاه تربيت معلم آذربايجان http://www.azaruniv.ac.ir
 وب سايت دانشگاه تربيت معلم تهران http://www.tmu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه تربيت معلم سبزوار http://www.sttu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه تهران http://www.ut.ac.ir
 وب سايت دانشگاه جامع علمی كاربردي http://www.itrws.ac.ir
 وب سايت دانشگاه جامع علمی كاربردي خراسان http://www.isatc.ac.ir
 وب سايت دانشگاه جامع علمی كاربردی جهاد وب سايت دانشگاهی شيراز http://www.shirazjju.ac.ir
 وب سايت دانشگاه خليج فارس بوشهر http://www.persiangulfu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه رازی كرمانشاه http://www.razi.ac.ir
 وب سايت دانشگاه زابل http://www.uoz.ac.ir
 وب سايت دانشگاه زنجان http://www.znu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه سمنان http://www.semnan.ac.ir
 وب سايت دانشگاه سيستان و بلوچستان http://www.usb.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شاهد http://www.msrt.gov.ir
 وب سايت دانشگاه شاهرود http://www.shahrood.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شمال http://www.shomal.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شهركرد http://www.sku.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شهيد باهنر كرمان http://www.uk.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شهيد بهشتي http://www.sbu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شهيد چمران اهواز http://www.cua.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شهيد چمران شعبه دزفول خوزستان http://www.nbd.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شهيد رجايي http://www.srttu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شيخ مفيد قم http://www.mofidu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه شيراز http://www.shirazu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه صنعت نفت آبادان http://www.put.ac.ir
 وب سايت دانشگاه صنعتی اصفهان http://www.iut.ac.ir
 وب سايت دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك) http://www.aku.ac.ir
 وب سايت دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي http://www.kntu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه صنعتي سهند تبريز http://www.sut.ac.ir
 وب سايت دانشگاه صنعتي شريف http://www.sharif.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علامه طباطبايی ( ره ) http://www.atu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علم وصنعت ايران http://www.iust.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علم و صنعت ايران واحد اراك http://www.iustarak.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علم و صنعت بهشهر http://www.bust.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي http://www.uswr.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي اصفهان http://www.iuwrs.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پايه دامغان سمنان http://www.dubs.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعی گرگان http://www.gau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه فردوسي مشهد http://www.um.ac.ir
 وب سايت دانشگاه قشم http://www.qeshm.ac.ir
 وب سايت دانشگاه قم http://www.qom.ac.ir
 وب سايت دانشگاه کاشان http://www.kashanu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه كردستان http://www.uok.ac.ir
 وب سايت دانشگاه كيش http://kish.ut.ac.ir
 وب سايت دانشگاه گلستان http://www.gu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه گیلان http://www.guilan.ac.ir  
 وب سايت دانشگاه لرستان http://www.lu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir
 وب سايت دانشگاه مفيد http://www.mofidu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه ولي عصر رفسنجان http://www.vru.ac.ir
 وب سايت دانشگاه هرمزگان http://hormozgan.ac.ir
 وب سايت دانشگاه هنر http://www.art.ac.ir
 وب سايت دانشگاه ياسوج http://www.yu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه يزد http://www.yazd.ac.ir
 وب سايت دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي http://www.sphtums.com
 وب سايت دانشکده تربيت دبير فني دختران تهران (دکتر شريعتي) http://www.shariaty.net
 وب سايت دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشور http://www.catc.ac.ir
 وب سايت دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه http://www.sir.ac.ir
 وب سايت دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور http://www.pwit.ac.ir
 وب سايت دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات http://www.ictfaculty.ir
 وب سايت دانشكده علوم پزشكي فسا http://www.fums.ac.ir
 وب سايت دانشكده مهندسي مكانيك صنعتي شريف http://www.sina.sharif.ac.ir
 وب سايت دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي http://www.atu-economics.ac.ir
 وب سايت پژوهشكده آمار http://www.src.ac.ir
 وب سايت پژوهشكده تعليم و تربيت http://www.iernet.org
 وب سايت پژوهشكده كودكان استثنايي http://www.riec.ac.ir
 وب سايت پژوهشكده صنعت نفت http://www.ripi.ac.ir
 وب سايت آكادمي علوم پزشكي ايران http://www.ams.ac.ir
 وب سايت آموزشكده حفاظت محيط زيست http://www.coe.ac.ir
 وب سايت انستيتو بيوفيزيك و بيوشيمي http://www.ibb.ut.ac.ir
 وب سايت مركز آموزش مديريت دولتي http://www.smtc.ac.ir
 وب سايت مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان http://www.iasbs.ac.ir
 وب سايت مدرسه عالي شهيد مطهري http://www.motahari.net
 وب سايت مؤسسه آموزش عالي آزاد مديريت و فناوري اميركبير http://www.acmt.ac.ir
 وب سايت مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي http://www.jduniversity.org
 وب سايت مؤسسه آموزش عالي سجاد مشهد http://www.sadjad.ac.ir
 وب سايت مؤسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني http://www.ashrafi.ac.ir
 وب سايت مؤسسه آموزش عالي شيخ بهايي http://www.shbu.ac.ir
 وب سايت مؤسسه نبي اكرم (ص) قم http://www.ucna.ac.ir
 

دانشگاه پيام نور

 
 وب سايت دانشگاه پيام نور مركزی http://www.pnu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه پيام نور اسفراين http://www.pnues.ac.ir
 وب سايت دانشگاه پيام نور بوشهر http://www.pnu5b.ac.ir
 وب سايت دانشگاه پيام نور جهرم http://www.pnuj.ac.ir
 وب سايت دانشگاه پيام نور سبزوار http://www.pnus.ac.ir
 وب سايت دانشگاه پيام نور شيراز http://www.spnu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه پيام نور قم http://www.qum.pnu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه پيام نور نيشابور http://www.neyshabur-pnu.ac.ir
 

دانشگاههاي علوم پزشکی

 
 وب سايت دانشگاه تهران، دانشكده پزشكي، موسسه سرطان http://www.cancer-institute.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي اراك http://www.arakmu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل http://www.arums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي اروميه http://www.umsu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان http://www.mui.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي اهواز ‏ http://www.aums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي ايران http://www.ams.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي ايلام http://www.medilam.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي بابل http://www.mubabol.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله http://www.bmsu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس http://www.hums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي بوشهر http://www.bpums.com
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند http://www.bums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي تبريز http://www.tbzmed.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي تهران http://www.tums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان http://www.rums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان http://www.zdmu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي زنجان http://www.zums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي سبزوار خراسان http://www.medsab.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي سمنان http://www.sem-ums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي http://www.sbmu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد http://www.ssu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز http://www.sums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي قزوين http://www.qums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي كاشان http://www.kaums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي كردستان http://www.muk.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي كرمان http://www.kmu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه http://www.kums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي گلستان http://www.golestangums.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي گيلان http://www.gums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://www.lums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي مازندران http://www.mmsu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي مشهد http://www.mums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان http://www.hums.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي همدان http://www.umsha.ac.ir
 وب سايت دانشگاه علوم پزشكي ياسوج http://www.yums.ac.ir
 

دانشگاه آزاد اسلامی

 
  وب سايت اصلي دانشگاه آزاد http://www.iau.ac.ir
  وب سايت اطلاع رساني مركز آزمون دانشگاه آزاد http://www.azmoon.org
  وب سايت اداره كل تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي http://www.iausport.org
  وب سايت مركز فعاليتها و پژوهشهاي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي http://www.tasnimnet.net
  وب سايت منطقه يك دانشگاه آزاد اسلامي http://www.iauro.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد آباده http://www.iauabadeh.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد آستارا http://www.iau-astara.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان http://www.iau-abhar.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد اراك http://www.iau-arak.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد ارسنجان http://www.iaua.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد استهبان http://www.iauestahban.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد اقليد http://www.iaueghlid.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد بافت كرمان http://www.iau-baft.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد بجنورد http://www.bojnourdiau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد بروجرد لرستان http://www.broujerd.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد بناب http://www.bonabiau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد بندرعباس http://www.iauba.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد بوشهر http://www.iaubushehr.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد تبريز http://www.iaut.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد تربيت حيدريه http://www.torhiau.org
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد تهران - جنوب http://www.azad.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد تهران - شمال http://www.iaunt.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد تهران - علوم پزشكي http://www.iautmu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد تهران - علوم تحقيقات http://www.ceers.org
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد تهران - مركز http://www.iauctb.org
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد جهرم http://www.iaujahrom.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد خمين http://www.iaukhomein.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد خميني شهر اصفهان http://www.cohandej-un.net
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد خوراسگان http://www.khuisf.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد خوي http://www.iaukhoy.org
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد رودهن http://www.iaur.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد زاهدان http://www.iauzah.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد زرند http://www.iau-zarand.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد زنجان http://www.azu.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد ساوه http://www.iau-saveh.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد سبزوار http://www.iaus.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد سپيدان http://www.iausepidan.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد سنندج http://www.iausanandaj.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد شاهرود http://www.iau-shahrood.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد شبستر http://www.iaushab.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان http://www.iaush.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد شهر ري http://www.iausr.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي http://www.iaumajlesi.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد شيراز http://www.iaushiraz.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد شيروان http://www.iau-shirvan.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول http://www.aliabadiau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد فسا http://www.iaufasa.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد فلاورجان http://www.falavarjan.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد http://www.iauf.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد قزوين http://www.qazviniau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد قم http://www.azad-qom.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد قوچان http://www.iauq.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد كازرون http://www.iaukazeroon.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد كرج http://www.kiau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد كرمان http://www.iauk.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد گچساران http://www.iaug.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد گرگان http://www.gorganiau.org
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد گرمسار http://www.iau-garmsar.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد لارستان http://www.iaularestan.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد مباركه اصفهان http://www.mouniv.org
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد مراغه http://www.iau-maragheh.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد مرودشت http://www.miau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد مشهد http://www.mashdiau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد مهاباد http://www.iau-mahabad.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد ميانه http://www.m-iau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد ميبد يزد http://www.maybod.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد نائين http://www.naeiniau.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد نجف آباد http://www.iaun.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد نيشابور http://www.nashabur.ws
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد ورامين http://www.varaminuniversity.org
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد همدان http://www.iauh.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد ياسوج http://www.iauyasooj.ac.ir
 وب سايت دانشگاه آزاد واحد يزد http://www.yazdiau.ac.ir

تعداد بازدید: 9485