خدمات و راهنمای سیستم گلستان

خدمات و راهنمای سیستم گلستان به تفکیک کاربران

راهنما و خدمات سیستم گلستان
۱۷ دی ۱۳۹۷

جهت مشاهده بر روی هریک از عناوین کلیک نمایید:

کارمندان
دانش آموختگان

راهنماهای عمومی سیستم گلستان

راهنما و خدمات سیستم گلستان
۱۵ دی ۱۳۹۷

 

جهت مشاهده بر روی هریک از عناوین کلیک نمایید:

 

سوالات متداول و رایج در هنگام استفاده از سامانه