معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

راهنمای فرآیندهای امور آموزشی دانشجو

نام فرآیند

مشاهده ویدئو

راهنمای متنی

درخواست کارت دانشجویی المثنی
ثبت نام دانشجویان مهمان
درخواست دفاع از پایان نامه
درخواست مرخصی تحصیلی(عادی)
*درخواست کارآموزی
گواهی اشتغال به تحصیل
*درخواست مرخصی تحصیلی(پزشکی)
*درخواست استرداد شهریه
درخواست حذف اضطراری (تکدرس)
*درخواست حذف ترم
تسویه حساب
درخواست اخذ دروس خاص (پروژه، سمینار و ...)
شرکت در نظرسنجی انتخاب واحد ترم آتی
مشاهده دروس انتخاب واحد ترم آتی
*فارغ التحصیلی و درخواست مدرک
درخواست درس مطالعه آزاد (معرفی به استاد)
مشاهده برنامه هفتگی

                                                       * فرآیند در حال پیاده سازی


تعداد بازدید: 2538