معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لیست ارتقاء اعضای هیات علمی سال ۱۳۹۱

تاریخ جلسه

استادیار به دانشیار

دانشیار به استاد

تصویر

۱۳۹۱/۰۲/۱۶ خدارحم بزی -
۱۳۹۱/۰۲/۱۸ - مصطفی رقیمی
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ محمدرضا یاحقی -
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ جعفر میرعلی کتولی -
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ منصوره قبادی پور -
       
       

 


تعداد بازدید: 1436