معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان مدیریت امور آموزشی

 

 

  عفیفه صالحی

  کارشناس آموزش کل

   017-32223750

 

 

 

  فاطمه افتخارالدین

  کارشناس آموزش کل

   017-32223750

 

 

 

  مهناز بهلکه

  کارشناس بایگانی اسناد آموزشی

  017-32254164 داخلی 302

  m.bahlake@gu.ac.ir

 

 

 

  مریم شاه حسینی

  کارشناس بایگانی اسناد آموزشی

  017-32254164 داخلی 302

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 4316