معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان مدیریت امور آموزشی

 

 

  عفیفه صالحی

  کارشناس آموزش کل

   017-38734444

  edu@gu.ac.ir

 

 

  فاطمه افتخارالدین

  کارشناس آموزش کل

   017-38734444

  edu@gu.ac.ir

 

  مریم شهرکی

  کارشناس آموزش کل

   017-38734444

  edu@gu.ac.ir

 

 

  مهناز بهلکه

  کارشناس بایگانی اسناد آموزشی

  017-38734440

  edu@gu.ac.ir

 

 

 

  مریم شاه حسینی

  کارشناس بایگانی اسناد آموزشی

  017-38734440

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 5824