معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرم های دانشجویان کارشناسی

شماره

موضوع

دریافت فایل

 

 

فرم درخواست انصراف از تحصیل

   
 

فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته

   
  فرم درخواست صدور مجوز ترم    
  فرم درخواست تغییر رشته    
  فرم مجوز اخذ درس/ دروس در نیمسال تابستان    
  فرم درخواست مرخصی تحصیلی    
  فرم تعهد محضری    
  فرم حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی    
  فرم درخواست رسیدگی به غیبت کلاسی و امتحانی    
  فرم تعهد و استشهاد محلی    

تعداد بازدید: 9136