محمد باقر باقریه نجار

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش زیست شناسی مولکولی گیاهی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گروتیگن - کشور هلند

محمد باقر باقریه نجار

فهرست مقالات