دانشکده علوم

مدیر امور عمومی

نام و نام خانوادگی:  مریم کشیر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

سمت: مدیر امور عمومی و مسئول دفتر

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان  دانشكده علوم

تلفن: 

فاکس: 

پست الکترونیک:  sciencefaculty..at..gu.ac.ir

صفحه وب شخصی:


تعداد بازدید: 835