دانشکده علوم

مسئول دفتر

 

نام و نام خانوادگی: خدیجه سادات میرکریمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت تحول

سمت: مسئول دفتر

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان  دانشكده علوم

تلفن: 32245882-017

فاکس: 

پست الکترونیک"kh.karimi@gu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: هادی کلاته

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: الکترونیک

سمت: مسئول دفتر

آدرس:

تلفن:

فاکس: 

پست الکترونیک"h.kalate@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 3076