عزیز رحیمی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش تکتونیک و دگرگونی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه لیورپول - کشور انگلستان

عزیز رحیمی