علی پاکدامن

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش توپولوژی جبری

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

علی پاکدامن
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.