محسن اصغری لاریمی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش ریاضیات فازی

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

برق

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه لیموژ - کشور فرانسه

محسن اصغری لاریمی