طاهره نوذری

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش ابرساختارهای جبری

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

طاهره نوذری