بی بی نعیمه اونق

رشته تحصیلی

ریاضی محض - گرایش نظریه گراف

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

1) نظریه (جبری) گراف (رنگ آمیزی گراف‌ها، گراف‌های فازی، گراف‌های متقارن و نیم‌متقارن، ابرگراف‌ها، شاخص گراف‌ها، انرژی گراف‌ها و ...) 2) ترکیبیات 3) نظریه کدگذاری

بی بی نعیمه اونق

1- نظریه (جبری) گراف

2- ترکیبیات

3- نظریه کدگذاری

  • Changiz Eslahchi, B. N. Onagh، Vertex-strength of fuzzy graphs ، International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences ، (3/21/1920) ، 2006 ، 1-9
  • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh، Cubic edge-transitive graphs of order 4p2 ، Acta Mathematica Universitatis ComenianaeActa Mathematica Universitatis Comenianae ، (3/21/1920) ، 2 ، 183-186
  • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh، Semisymmetric cubic graphs of order 4pn ، Acta Universitatis Apulensis ، (3/21/1920) ، 9 ، 153-158
  • Mehdi Alaeiyan, Hamid A. Tavallaee, B. N. Onagh، Semisymmetric cubic graphs of order 16p2 ، Indian Academy of Science- Proceeding Mathematical Sciences ، (3/21/1920) ، 1 ، 19-26
  • Mehdi Alaeiyan, B. Naimeh Onagh، Semisymmetric cubic graphs of order 10p3 ، Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics ، (3/21/1920) ، 4 ، 531-535
  • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh, M. K. Hosseinipoor، A classification of cubic symmetric graphs of order 16p2 ، Indian Academy of Science- Proceeding Mathematical Sciences ، (3/21/1920) ، 3 ، 249-257
  • Mehdi Alaeiyan, Bibi Naimeh Onagh، A classification of cubic edge-transitive graphs of order 4p3 ، Proceedings of the Romanian Academy-series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science ، (3/21/1920) ، 1 ، 3-8
  • Bibi Naimeh Onagh ، The harmonic index of subdivision graphs ، Transactions on Combinatorics ، (3/21/1920) ، 4 ، 15-27
  • B. N. Onagh، The harmonic index of product graphs ، Mathematical Sciences ، (3/21/1920) ، 3 ، 203-209
  • B. N. Onagh، The harmonic index of edge-semitotal graphs, total graphs and related sums ، Kragujevac Journal of Mathematics ، (3/21/1920) ، 2 ، 217-228
موضوعشرحفایلتاریخ
قابل توجه دانشجویانی که در تاریخ 96/11/4 در ساعت 10 بیش از یک امتحان دارند  فایل 1396/10/11 8:15 PM
قابل توجه دانشجویان درس مبانی ماتریس‌ها و جبرخطی  فایل 1396/10/11 7:58 PM