کامل عبدالله نژاد

رشته تحصیلی

آمار - گرایش استنباط

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

آمار

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

شیراز - کشور ایران

کامل عبدالله نژاد