منوچهر بابانژاد

رشته تحصیلی

آمار - گرایش استنباط

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

آمار

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۲۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گنت - کشور بلژیک

منوچهر بابانژاد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.