مسعود بزی جوان

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک حالت جامد

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

فیزیک

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

فردوسی مشهد - کشور ایران

مسعود بزی جوان
موضوعشرحفایلتاریخ
موضوعشرح فایل 1396/7/16 2:23 PM
عنوان اولین اعلان 2شرح اعلان 2 فایل 1396/7/16 1:27 PM