مجید صفوی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش حقوق خصوصی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه امام صادق - کشور ایران

مجید صفوی