محمودرضا چراغعلی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش مدیریت منابع انسانی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تیراسکا - کشور آمریکا

محمودرضا چراغعلی