عبدالرحمان علیزاده

رشته تحصیلی

علوم ارتباطات

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۴

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علامه طباطبایی - کشور ایران

عبدالرحمان علیزاده