پونه ابراهیمی

رشته تحصیلی

شیمی - گرایش شیمی تجزیه

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

شیمی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

پونه ابراهیمی