علی اکبر نجفی کانی

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

دانشیار - پایه ۱۹

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

آمایش سرزمین و تحلیل آماری- جغرافیای اقتصادی و اقتصاد ناحیه ای- برنامه ریزی گردشگری

علی اکبر نجفی کانی