خدارحم بزی

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اصفهان - کشور ایران

خدارحم بزی