بهمن صحنه

  00000000 - 017
  b.sahneh@gu.ac.ir
 

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

جغرافیا

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

بهمن صحنه
  • (عباس رجایی، محمدامین خراسانی، بهمن صحنه)، تحليل اکتشافي داده هاي فضايي در بررسي آمد و شدهاي روزانه در نواحي روستايي مورد: روستاهاي پيرامون مناطق کلانشهري ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394/4/1) ، شماره 16 ، صص 136-119
  • (عباس رجایی، بهمن صحنه)، عوامل مؤثر بر شکل گيري شبکه هاي مهاجرت در تهران مورد: رامشه اي هاي مقيم تهران ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394/10/1) ، شماره 18 ، صص 63-47
  • (Alireza Khajehshahkouhi, Bahman Sahneh & Seyedeh Khatereh Mousavei)، The Role of Beach Tourism in Sustainable Living of Rural Families: A Study in Mahmoud Abad Township, Iran ، Journal of Sustainable Development ، (10/10/2016) ، No. 6 ، pp 194-203
  • (علیرضا خواجه شاهکوهی، بهمن صحنه، اسماعیل مهاجر، سیدمحمد موسوی پارسایی)، امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1395/7/1) ، شماره 21 ، صص 211-193
  • (عبدالحمید نظری، بهمن صحنه، علی سقر)، تحلیل مکانی _ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله مراتب روستایی در شهرستان آق قلا ، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) ، (1395/1/1) ، شماره 1 ، صص 124-103
  • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری)، اولویت بندی امکانات توسعه گردشگری و توزیع فضایی آن، نمونه موردی: شهرستان‌های استان گلستان ، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای ، (1396/4/1) ، شماره 26 ، صص 24-15
  • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری، مسعود سواری)، ارزیابی توزیع فضایی مولفه های توسعه صنعتی: نمونه موردی شهرستان های استان چهار محال و بختیاری ، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و پایداری محیط ، (1395/7/1) ، شماره 20 ، صص 121-105
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.