مهدی محمدی نژاد

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات عرب

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دمشق - کشور سوریه

مهدی محمدی نژاد