علیرضا طبرسا

رشته تحصیلی

عمران

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم وصنعت - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

روشهای بهسازی و اصلاح خاک-مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای-مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی خاک-رفتار استاتیکی و دینامیکی خاک مسلح

علیرضا طبرسا
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.