محمدمهدی شهرازی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش اقتصاد

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه مازندران - کشور ایران

محمدمهدی شهرازی