معاونت پژوهش و فناوری

معرفی معاونت

نام و نام خانوادگی: محمد فرخ زاد

سمت: معاون پژوهش و فناوری

رشته تحصیلی: مهندسی معماری

آخرین درجه تحصیلی: دکتری

محل اخذ مدرک: دانشگاه شهید بهشتی - ایران

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: 

صفحه شخصی


تعداد بازدید: 4880