معاونت پژوهش و فناوری

اهداف و برنامه های معاونت

   

1- اداره و نظارت بر حسن اجراي کلیه امور پژوهشی و فناوري، کتابخانه­ها و بانکهاي اطلاعاتی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه­هاي مربوطه؛

2- برنامه­ریزي و سیاستگذاري به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهاي علمی و بین المللی؛

3- اولویت بخشی به نوآوري در حوزه نظري و پژوهشهاي کاربردي و موردنیاز کشور؛

4- توسعه، تقویت و هدایت طرحهاي پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهاي کاربردي هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه­هاي توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

5- کنترل و نظارت بر فرآیندهاي پژوهشی دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه

پروژه­هاي مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛

6- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهاي پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه؛

7- ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاري در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی؛

8- همکاري در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاري سمینارها و کنفرانسهاي علمی و

اجراي کلیه امور قراردادهاي تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات؛

9- همکاري در اجراي دوره­هاي کوتاه مدت پژوهشی براي مؤسسات غیردانشگاهی؛

10- برنامه­ریزي جهت استفاده اعضاي هیأت علمی از فرصتهاي مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوي و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب؛

11- تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهاي پژوهشی در قالب برنامه­هاي میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهاي علم و فناوري، براي طرح در شوراي تخصصی پژوهشی دانشگاه؛

12- بررسی و ارزیابی فعالیتهاي دانشگاه در چارچوب برنامه­هاي رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه­هاي توسعه­اي کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی براي طرح در هیأت رئیسه؛

13- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه­هاي علمی پژوهشی مشترك و برنامه­ریزي جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه.


تعداد بازدید: 4184