معاونت پژوهش و فناوری

معرفی مدیریت پژوهش و فناوری

 

نام و نام خانوادگی

پونه ابراهیمی

   
سمت مدیر امور پژوهش و فناوری
رشته تحصیلی شیمی تجزیه
آخرین درجه تحصیلی دکتری
محل و تاریخ اخذ

دانشگاه مازندران-1384 

رتبه علمی دانشیار
گروه آموزشی

شیمی

پست الکترونیک p.ebrahimi@gu.ac.ir
تلفن تماس

017-38735100

 
فاکس 017-32303988

تعداد بازدید: 2569