معاونت پژوهش و فناوری

وظایف شورای پژوهشی

 

 

وظایف شورای پژوهشی دانشگاه :

1 - سیاست گذاری ، نظارت و ارزیابی برنامه های پژوهشی و فناوری

2 - بررسی و تصویب طرح های پژوهشی

3- تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

4 - بررسی پرونده متقاضیان فرصت مطالعاتی در سطح دانشگاه

5 - شناسایی و رفع موانع پژوهش در دانشگاه

6 - بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که معاونان دانشگاه ها به شورا ارجاع می دهد.

7 - تعیین خط مشی و اساسنامه کتابخانه های دانشگاه در فرآهم اوری مواد ارائه خدمات اطلاع رسانی

 

 


تعداد بازدید: 5141