معاونت پژوهش و فناوری

فرآیندهای اداری امور پژوهشی

فرآیند درخواست خرید تجهیزات از محل گرنت پژوهشی اعضای هیأت علمی

مراحل ارائه درخواست دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی

مراحل درخواست شرکت در کنفرانسهای علمی و بین‌­المللی خارج از کشور

مراحل ارائه درخواست برگزاری همایش علمی/پژوهشی

فلوچارت فرآيند برگزاری كارگاه پژوهشی

 

 


تعداد بازدید: 604