مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه گلستان

زمان:
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶   ساعت ۱۰:۰۰   الی   ۱۱:۳۰

مکان:
سالن شهید مطهری

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: