جشن یلدا

زمان:
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶   ساعت ۱۸:۰۰   الی   ۲۰:۰۰

مکان:
تالار شهید مطهری

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: