برگزاری کارگاه میکروسکوپ نیروی اتمی

زمان:
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶   از ۱۸ تیر ۱۳۹۶   الی   ۱۹ تیر ۱۳۹۶

مکان:
آزمایشگاه مرکزی

توضیحات:
برگزاری دومین کارگاه آموزش میکروسکوپ نیروی اتمی AFM در دانشگاه گلستان

کلمات کلیدی:
آزمایشگاه، کارگاه

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه:

تصویر: