امیر بابائی

رشته تحصیلی

پلیمر

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

پلیمر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

  آلیاژهای پلیمری – نانو کامپوزیت ها و فوم ها                                

امیر بابائی