عبدالمجید نورتقانی

رشته تحصیلی

معماری

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

معماری

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

شهید بهشتی - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

مسکن - فرهنگ و گروه های فرهنگی

عبدالمجید نورتقانی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.