مریم آق آتابای

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش تکتونیک

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شیراز - کشور ایران

مریم آق آتابای