محبوبه علیزاده صنعتی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش گروهها

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

ریاضی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

محبوبه علیزاده صنعتی