معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس کمیسیون موارد خواص

مريم کدائي

کارشناس کميسيون موارد خاص دانشگاه

 نشاني: خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه گلستان

حوزه معاونت دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي 

شماره تماس: 32254165-017