معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس حج عمره

ليلا صفري

کارشناس حج عمره

 

 

 

سرکار خانم نفيسه رستماني

 کارشناس حج عمره

 

نشاني: گرگان -خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه گلستان - مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه

شماره تماس: 32220369-017