دانشکده علوم

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 به تفکیک گروه

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

 

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

گروه آموزشی آمار

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 17-15

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

مبانی جمعیت شناسی(صحنه)

کنترل کیفیت آماری (رنجبر)

آمار و احتمال مقدماتی(عظیم محسنی)

مباحث مخصوص(رنجبر)

روز دوم

 

رگرسیون (بابانژاد)

احتمال (2)(عظیم محسنی)

 

روز سوم

 

آشنایی با نظریه اطلاع(خلفی)

مبانی اقتصاد(اسعدی)

 

روز چهارم

 

معادلات دیفرانسیل (موحدی)

نظریه اندازه و احتمال(1) (روحی)

روز پنجم

 

آمار ریاضی-آزمون فرض ها(یغمایی)

 

روز ششم

مبانی آنالیز عددی(حسینی)

روش های چندمتغیره گسسته(1)(خلفی)

 

روز هفتم

 

روش های ناپارامتری(رنجبر)

مدل های خطی (1)(بابانژاد)

روز هشتم

روش های آماری (یغمایی)

محاسبات آماری با کامپیوتر(عظیم محسنی)

 

روز نهم

 

روش های نمونه گیری (1)(خلفی)

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی(علوی)

 

روز دهم

 

طرح آزمایش های (2)(عظیم محسنی)

مبانی ماتریس ها و جبرخطی(نجفی)

استنباط آماری (1)(عبداله نژاد)

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 17-15

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

نرم افزارهای ریاضی(حسینی)

جبرخظی عددی(حسینی)

ریاضی عمومی(2) (اصغری)

ریاضی عمومی (1) (علیزاده)

ریاضی عمومی(1)(اصغری)

شبیه سازی کامپیوتری(موحدی)

مباحثی درنظریه گروه های متناهی(طاهری)

آنالیز تابعی(یاحقی)

سیستم های عمومی جبری (1)(اصغری)

آنالیز حقیقی(1)(یاحقی)

روز دوم

توپولوژی جبریمقدماتی(پاکدامن)

داده کاوی(تجری)

ریاضی عمومی(3) (طاهری)

مبانی ترکیبیات(اونق)

 

روز سوم

 

بهینه سازی خطی(عرب مالدار)

کامپایلر(1)(یعقوبی)

نظریه جبری گراف(اونق)

روز چهارم

معادلات دیفرانسیل جزیی(حسینی)

هوش مصنوعی(تجری)

نظریه مقدماتی اعداد(اصغری)

مبانی علوم ریاضی(خانم طالشی)

اصول سیستم های کامپیوتری(یعقوبی)

 

روز پنجم

فیزیک عمومی(لطفی)

توپولوژی عمومی(روحی)

زبان های برنامه نویسی(تجری)

هندسه منیفلد(پاکدامن)

روز ششم

 

آموزش ریاضی(1)(پاکدامن)

مبانی آنالیز ریاضی(خانم طالشی)

مبانی آنالیز عددی(حسینی)

 

روز هفتم

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(علوی)گروه01

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی(علوی) گروه02

شبکه های کامپیوتری(میردوستی)

نظریه مشبکه(نوذری)

گروه های نامتناهی(علیزاده)

روز هشتم

مبانی کارآفرینی(رایج)

آنالیز ریاضی(طاهری)

احتمال(1)(عبداله نژاد)

مبانی نظریه و محاسبه(موحدی)

 

روز نهم

بهینه سازی غیرخطی (عرب)

 

 

روز دهم

 

نظریه گراف و کاربردها(اونق)

مبانی احتمال(کاشانی)

گرافیک کامپیوتری(تجری)

ساختمان داده ها و الگوریتم ها(علوی)

مبانی ماتریس ها و جبرخطی(اونق)

آنالیز محدب(روحی)

جبر پیشرفته(طاهری)

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

گروه آموزشی زمین شناسی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 17-15

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

زمین شناسی اقتصادی(شفیعی)

دیرینه شناسی(1)(ماکروفسیل)(جهانگیری)

زمین شناسی ساختاری(رحیمی)

ذخایر آذرین و دگرگونی(شفیعی)

ژئوشیمی دیست محیطی(عمرانی)

روز دوم

 

سامانه اطلاعات جغرافیایی(عمرانی)

زمین ساخت پیشرفنه(1)(رحیمی)

روز سوم

چینه شناسی (امینی)

متون علمی زمین شناسی(رحیمی)

کانی ها و سنگ های صنعتی(رقیمی)

خطرهای زمین شناختی(رضایی)

روز چهارم

لرزه زمین ساخت(آق آتابای)

زمین شناسی فیزیکی(رقیمی)

ذخایر معدنی ایران(شفیعی)

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در زمین شناسی(صفری)

روز پنجم

سنگ های آذرین(عمرانی)

 

گرانیتوئیدها و کانسارهای وابسته(عمرانی)

آلودگی منابع آب(رضائی)

روز ششم

خاک شناسی(رقیمی)

آب های زیرزمینی(رضائی)

بلورشناسی نوری(عمرانی)

زمین ساخت صفحه ای و کانه زایی (شفیعی)

زمین ساخت جهانی(صفری)

روز هفتم

فتوژئولوژی(آق آتابای)

فیزیک پایه(1)(خندان)

رسوب شناسی(امینی)

زمین شناسی کواترنر(رقیمی)

آلودگی خاک(رقیمی)

روز هشتم

 

زمین فیزیک(صفری)

منابع معدنی و محیط زیست(دهبندی)

روز نهم

زمین شناسی مهندسی کاربردی(رضائی)

محیط های رسوبی(امینی)

لرزه زمین ساخت(آق آتابای)

روز دهم

ریاضی(1)(زمین)

شیمی عمومی(صمدانی)

 

ذخایر رسوبی(شفیعی)

بیابان زائی و بیابان زدایی(امینی)

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

گروه آموزشی زیست شناسی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 17-15

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

جانورشناسی(1)(کمی)

جانورشناسی(1)(باقریان)

فیزیولوژی جانوری(3)محسنی بندپی)

میکروبیولوژی عمومی(ارزانش)

ریاضی عمومی(1)(نوری)گروه1

ریاضی عمومی(1)(نوری)گروه2

زیست مولکولی پیشرفته(میان آبادی)

متابولیسم گیاهی(صادقی پور)

پستاندارشناسی(کمی)

متابولیسم گیاهی پیشرفته(صادقی پور)

فیزیولوژی حواس(محسنی بندپی)

روز دوم

 

فیزیولوژی جانوری(2)(گنجی)

آلودگی دریا(پولادی)

 

روز سوم

بافت شناسی(گنجی)

اکولوژی عمومی(زیست)(عبدل زاده)

اکولوژی عمومی(زیست)(عبدل زاده)

جنین شناسی(محسنی بندپی)

شیمی عمومی(1)(دهنو خلجی)

شیمی عمومی(1)(دهنو خلجی)

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی(گنجی)

تنظیم متابولیسم(آریاپور)

تنظیم کننده های رشد گیاهی(اقدسی)

بوم شناسی پوشش های گیاهی(کریمی)

روز چهارم

 

مکانیک زیستی و عملکرد بدنی مهره داران(باقریان)

 

روز پنجم

آمار زیستی(کاشانی)

زیست شناسی پرتوی(میان آبادی)

سیستماتیک گیاهی(1)(فاطمی)

بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلوئید

(میان آبادی)

جذب و انتقال (عبدل زاده)

فیزیولوژی تولید مثل(محسنی بندپی)

فیزیولوژی جذب در گیاهان(عبدل زاده)

روز ششم

جانورشناسی مهره دار(کمی)

اکولوژی گیاهی(فاطمی)

تالوفیت ها(عبدل زاده)

بیوشیمی هورمون ها(میان آبادی)

 

روز هفتم

تکامل(کمی) گروه1(دریا)

تکامل(کمی) گروه1

زیست شناسی سلولی و مولکولی(آریاپور)

زیست شناسی سلولی و مولکولی(میان آبادی)

فیزیک عمومی(1)(خباز)

فیزیک عمومی(1)(خواجه نبی)

 

تشریح مقایسه ای مهره داران(باقریان یزدی)

آنزیم شناسی(حدادچی)

فیزیولوژی نمو در گیاهان(باقریه نجار)

روز هشتم

رشد و نمو گیاهی(باقریه نجار)

مبانی تکثیر پرورش آبزیان دریایی(آقایی مقدم)

فیزیولوژی گیاهی(2)(صادقی پور)

 

روز نهم

مبانی بیوتکنولوژی(باقریه نجار)

اصول و روش های رده بندی جانوران

(باقریان یزدی)

اصول و روش های رده بندی گیاهان(فاطمی)

فیزیولوژی سلول(گنجی)

ریخت شناسی و تشریح گیاهی(کریمی)

بیوسیستماتیک جانوری(کمی)

بیوانفورماتیک(آریاپور)

روز دهم

زیست شناسی کف زیان(آقایی مقدم)

متون زیست شناسی(زبان تخصصی)(صادقی پور)

متون زیست شناسی(زبان تخصصی)(اقدسی)

اکوفیزیولوژی گیاهی(صادقی پور)

تکامل سلولی(فاطمی)

 

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

گروه آموزشی شیمی

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت15-13

ساعت 17-15

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

شیمی عمومی (1)(ابراهیمی)

شیمی آلی (1))(مظاهری)

شیمی عمومی(2)(عبادی)

 

 

شناسایی مواد پلیمری(میقانی)

شیمی آلی پیشرفته(مظاهری)

روز دوم

اصول محاسبات شیمی صنعتی(قائمی)

اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی(عبادی)

 

 

روز سوم

 

شیمی معدنی(1)(دهنو خلجی)

ریاضی عمومی(1)(طاهری)

شیمی معدنی(2)(دهنوخلجی)

 

شیمی معدنی پیشرفته(دهنو خلجی)

شیمی تجزیه مقادیر کم(ابراهیمی)

روز چهارم

شیمی تجزیه(3)(مختاری)

شیمی صنعتی(2)(قائمی)

شیمی صنعنی(1)(کریمیان)

 

 

 

روز پنجم

 

جداسازی و شناسایی موادآلی(علیمحمدزاده)

ریاضی در شیمی(نوذری)

 

 

تکنولوژی پلیمر(1)(شاکری)

شیمی فیزیک پیشرفته(قائمی)

روز ششم

 

فیزیک عمومی(1)(جوان)

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی(میردوستی)

روش استفاده از متون علمی شیمی(دکترابراهیمی)

شیمی تجزیه پیشرفته(ابراهیمی)

روز هفتم

 

ریاضی عمومی(1)(نوذری)

 

 

روز هشتم

شیمی محیط ریست(عبادی)

شیمی تجزیه(1)(هوشمند)

شیمی آلی(3)(شیخ عربی)

 

شیمی و سینیتیک پلیمریزاسیون(میقانی)

گیاهشناسی(کریمی)

روز نهم

 

گرافیک و نقشه خوانی(نجفی)

 

 

روز دهم

شیمی فیزیک(1)(صمدانی)

مبانی شیمی پلیمر(میقانی)

 

شیمی کوانتومی(2)(صمدانی)

شیمی سطح (صمدانی)

ابتدای صفحه

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

گروه آموزشی فیزیک

ایام امتحانات

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 17-15

نام درس

نام درس

نام درس

روز اول

مکانیک تحلیلی(1)(اخشابی)

اپتیک (شادمهری)

مکانیک کوانتومی پیشرفته(1)(بزی جوان)

 

روز دوم

فیزیک عمومی(1)(ایزدپناه)

الکترومغناطیس(2)(کوهرخی)

 

 

روز سوم

فیزیک هسته ای(2)(زنگانه)

 

مکانیک آماری پیشرفته(1)(شادمهری)

روز چهارم

 

فیزیک جدید(خباز)

فیزیک عمومی(4)(خباز)

شیمی عمومی(مختاری)

ساختار و تحول ستارگان(خواجه نبی)

 

روز پنجم

مکانیک کوانتومی(1)(بزی جوان)

مکانیک کوانتومی (1)(بزی جوان)

 

فیزیک محاسباتی(1)(زنگانه)

روز ششم

 

رآکتور(خباز)

فیزیک حالت جامد(1)(بزی جوان)

 

روز هفتم

 

ترمودینامیک و مکانیک آماری(لطفی)

ترمودینامیک و مکانیک آماری (1)(لطفی)

 

روز هشتم

ریاضی عمومی(1)(روحی)

ریاضی فیزیک(2)(اخشابی)

 

موضوعات ویژه(ایزدپناه)

موضوعات ویژه(لطفی)

موضوعات ویژه (خواجه نبی)

روز نهم

زبان تخصصی(خواجه نبی)

برنامه نویسی کامپیوتر(میردوستی)

آشکارسازها و سیستم های اندازه گیری(خباز)

 

روز دهم

 

ریاضی فیزیک(3)(کوهرخی)

الکترومغناطیس(1)(اخشابی)

هسته ای پیشرفته(1)(کوهرخی)

حالت جامد پیشرفته(1)(خندان)

اخترفیزیک پیشرفته(1)(شادمهری)

ابتدای صفحه


تعداد بازدید: 110