مدیریت امور فرهنگی

کارشناسان

نام و نام خانوادگی: حسین عاشور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی:

سمت: کارشناس کانون های فرهنگی و اردوهای دانشجویی

h.ashoor@gu.ac.ir پست الکترونیک

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا میراب نوده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:  مدیریت آموزشی و  مهندسی کشاورزی-زراعت

مرتبه علمی:

سمت: کارشناس تشکل های اسلامی و نشریات دانشجویی

r.mirab@gu.ac.ir پست الکترونیک:

 

نام و نام خانوادگی: لیلا صفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی-زراعت            

مرتبه علمی:

سمت: کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

l.safari@gu.ac.ir پست الکترونیک:


تعداد بازدید: 42