معاونت اداری، مالی و عمرانی

قرارداد رفاهی با رستوران میخوش

جهت رفاه حال کارکنان محترم دانشگاه گلستان، قرارداد همکاری با رستوران میخوش منعقد گردیده است بر طبق این قرارداد هزینه تخفیف 15% در تمامی روزهای هفته شامل حال کارکنان دانشگاه گلستان خواهد بود. شایان ذکر است همراه داشتن کارت پرسنلی برای استفاده از این تخفیف الزامی است.