معاونت اداری، مالی و عمرانی

تماس

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی

دیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

1

دکتر یدالله هزارجریبی

معاون اداری، مالی و عمرانی

58228771

2

معصومه شعبانی

مسئول دفتر ریاست

58228771

3

عباسعلی عرب عامری

مدیر امور مالی

58228768

4

فاطمه زهرا گرزین

کارشناس مالی

58228773

5

محمد مهدی مقصودلو نژاد

کارشناس مالی

58228773

6

محمداحسان شهرآشوب

کارشناس مالی

58228773

7

حنظله مومن

کارشناس مالی

58228773

8

مریم رضوانی

کارشناس مالی

58228773

9

محسن مغیثی

کارشناس مالی

58228773

10

محمد حسن احمدی

مدیر اداری

58228778

11

وحید کاظمی

کارشناس انفورماتیک و خدمات رایانه

58228778

12

سید جابر میربهبهانی

کارپرداز

32220776

13

ناصر دیه جی

عامل ذی حسابی

---

14

دکتر ابوالفضل دنکوب

مدیر دفتر حقوقی

58228774

15

نجیبه میرعلی کتولی

کارشناس اداره حقوقی

58228774

16

حمیده قزاق

رئیس اداره کارگزینی

58228775

17

سیدجعفر درازگیسو

کارشناس کارگزینی

58228775

18

میثم غلامی

کارشناس کارگزینی

58228775

19

مریم مارزلو

کارشناس کارگزینی

58228775

20

دکتر کامل عبداله نژاد

مدیر طرح و برنامه و تحول اداری

58228779

21

حسین اسلامی

رئیس برنامه و بودجه و تحول اداری

58228779

22

امید مهدویان

کارشناس برنامه و بودجه و تحول اداری

58228779

23

کریم حسنی

مدیر دفتر فنی

58228767

24

داود حاجیلری

کارشناس دانشکده تعاون

58228776

 


تعداد بازدید: 211