معاونت اداری، مالی و عمرانی

تماس

شماره های تماس دانشگاه گلستان - حوزه معاونت اداری، مالی و عمرانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

پست الکترونیک

1

دکتر یدالله هزارجریبی

معاون اداری، مالی و عمرانی

32254166

132

32254166

y.hezarjaribi..at..gu.ac.ir

2

معصومه شعبانی

مسئول دفتر ریاست

32254166

132

32254166

m.shabani..at..gu.ac.ir

3

عباسعلی عرب عامری

مدیر امور مالی

32322804

121

32340159

a.arabameri..at..gu.ac.ir

4

فاطمه زهرا گرزین

کارشناس مالی

32340159

 

32340159

f.gorzin..at..gu.ac.ir

5

محمد مهدی مقصودلو

کارشناس مالی

32340159

124

32340159

mm.maghsoudlo..at..gu.ac.ir

6

محمداحسان شهرآشوب

کارشناس مالی

32340159

125

32340159

me.shahrashob..at..gu.ac.ir

7

حنظله مومن

کارشناس مالی

32340159

123

32340159

h.momen..at..gu.ac.ir

8

مریم رضوانی

کارشناس مالی

32340159

123

32340159

m.rezvani..at..gu.ac.ir

9

محسن مغیثی

کارشناس مالی

32340159

122

32340159

m.mogheisi..at..gu.ac.ir

10

محمد حسن احمدی

مدیر اداری

32322803

126

32322809

mh.ahmadi..at..gu.ac.ir

11

نفیسه عباسی

کارشناس اداری

32245803

126

32322809

n.abbasi..at..gu.ac.ir

12

مرتضی مهاجر

کارشناس پشتیبانی

32220776

323

---

 

13

ناصر دیه جی

عامل ذی حسابی

---

139

32322809

 

14

دکتر ابوالفضل دنکوب

مدیر دفتر حقوقی

32322809

127

32322809

dankoub..at..gmail.com

15

نجیبه میرعلی کتولی

کارشناس اداره حقوقی

32322809

127

32322809

n.mirkatoli..at..gu.ac.ir

16

حمیده قزاق

رئیس اداره کارگزینی

32245968

117

32245968

h.ghazagh..at..gu.ac.ir

17

سیدجعفر درازگیسو

کارشناس کارگزینی

32245968

118

32245968

j.derazgiso..at..gu.ac.ir

18

میثم غلامی

کارشناس کارگزینی

32245968

119

32245968

m.gholami..at..gu.ac.ir

19

مریم مارزلو

کارشناس کارگزینی

32245968

119

32245968

m.marezalo..at..gu.ac.ir

20

دکتر کامل عبداله نژاد

مدیر طرح و برنامه و تحول اداری

32322907

129

32322907

k.abdollahnezhad..at..gu.ac.ir

21

امید مهدویان

مدیر امور مالی

32322804

121

32340159

o.mahdavian..at..gu.ac.ir

22

حسین اسلامی

رئیس برنامه و بودجه و تحول اداری

32322907

130

32322907

h.eslami..at..gu.ac.ir

 

 


تعداد بازدید: 36