مدیریت امور اداری و پشتیبانی

لیست کشیک نقلیه

لیست رانندگان کشیک و آماده بهمن ماه 1396

ایام هفته

تاریخ

کشیک

آماده

یکشنبه

01/11/96

تازیکه

مهاجر

دوشنبه

02/11/96

جبلی

عتیقی

سه شنبه

03/11/96

آلوستانی

دارینی

چهارشنبه

04/11/96

مهاجر

جبلی

پنج شنبه

05/11/96

عتیقی

*****

جمعه

06/11/96

کاوردین

*****

شنبه

07/11/96

تازیکه

آلوستانی

یکشنبه

08/11/96

جبلی

مهاجر

دوشنبه

09/11/96

آلوستانی

عتیقی

سه شنبه

10/11/96

مهاجر

دارینی

چهارشنبه

11/11/96

عتیقی

جبلی

پنج شنبه

12/11/96

کاوردین

*****

جمعه

13/11/96

تازیکه

*****

شنبه

14/11/96

جبلی

مهاجر

یکشنبه

15/11/96

آلوستانی

عتیقی

دوشنبه

16/11/96

مهاجر

دارینی

سه شنبه

17/11/96

عتیقی

جبلی

چهارشنبه

18/11/96

کاوردین

آلوستانی

پنج شنبه

19/11/96

تازیکه

*****

جمعه

20/11/96

جبلی

*****

شنبه

21/11/96

آلوستانی

مهاجر

یکشنبه

22/11/96

مهاجر

*****

دوشنبه

23/11/96

عتیقی

جبلی

سه شنبه

24/11/96

کاوردین

آلوستانی

چهارشنبه

25/11/96

تازیکه

عتیقی

پنج شنبه

26/11/96

جبلی

*****

جمعه

27/11/96

آلوستانی

*****

شنبه

28/11/96

مهاجر

دارینی

یکشنبه

29/11/96

عتیقی

جبلی

دوشنبه

30/11/96

کاوردین

مهاجر

       * راننده آماده از ساعت 16 الی 18 ، راننده کشیک از ساعت 16 الی 7 صبح فردا *


تعداد بازدید: 64