مدیریت امور اداری و پشتیبانی

لیست کشیک نقلیه

لیست رانندگان کشیک و آماده آبان ماه 1396

ایام هفته

تاریخ

کشیک

آماده

دوشنبه

01/08/96

تازیکه

مهاجر

سه شنبه

02/08/96

جبلی

عتیقی

چهارشنبه

03/08/96

آلوستانی

تازیکه

پنج شنبه

04/08/96

مهاجر

*****

جمعه

05/08/96

عتیقی

*****

شنبه

06/08/96

کاوردین

جبلی

یکشنبه

07/08/96

تازیکه

آلوستانی

دوشنبه

08/08/96

جبلی

مهاجر

سه شنبه

09/08/96

آلوستانی

عتیقی

چهارشنبه

10/08/96

مهاجر

تازیکه

پنج شنبه

11/08/96

عتیقی

*****

جمعه

12/08/96

کاوردین

*****

شنبه

13/08/96

تازیکه

آلوستانی

یکشنبه

14/08/96

جبلی

مهاجر

دوشنبه

15/08/96

آلوستانی

عتیقی

سه شنبه

16/08/96

مهاجر

تازیکه

چهارشنبه

17/08/96

عتیقی

جبلی

پنج شنبه

18/08/96

کاوردین

*****

جمعه

19/08/96

تازیکه

*****

شنبه

20/08/96

جبلی

مهاجر

یکشنبه

21/08/96

آلوستانی

عتیقی

دوشنبه

22/08/96

مهاجر

جبلی

سه شنبه

23/08/96

عتیقی

تازیکه

چهارشنبه

24/08/96

کاوردین

آلوستانی

پنج شنبه

25/08/96

تازیکه

*****

جمعه

26/08/96

جبلی

*****

شنبه

27/08/96

آلوستانی

عتیقی

یکشنبه

28/08/96

مهاجر

*****

دوشنبه

29/08/96

عتیقی

آلوستانی

سه شنبه

30/08/96

کاوردین

جبلی

**

**

**

**

       * راننده آماده از ساعت 16 الی 18 ، راننده کشیک از ساعت 16 الی 7 صبح فردا *


تعداد بازدید: 4