مدیریت امور اداری و پشتیبانی

کمیته و شوراها

کمیته های زیر مجموعه مدیریت اداری و پشتیبانی

 ارتقاء احراز پست کشاورزی ورزش

در دنیاي امروز استفاده از تیم ها و گروه هاي کاري به منظور دستیابی به عملکردي فراتر از عملکرد افراد، هنگامی که انجام کار نیاز به مهارت، داوري و تجربه چندگانه دارد، گسترش روزافزونی یافته است. کارگروهی در راستاي پذیرش تغییرات و شناخت مشارکت فعال اجتماعی و تغییرپذیري امري اجتناب ناپذیر است و همانند یک فناوري موثر و پیشگام، هم براي سازمان مزیت راهبردي ایجاد نموده و هم براي کارکنان فرصت هایی را فراهم می آورد.

 

شورای هماهنگی پشتیبانی، خدمات، تعمیرات و تأسیسات

  اعضای کمیته مصوبات گزارش

پشتیبانی و تدارک ملزومات مورد نیاز واحدهای دانشگاه نیازمند اطلاع از امکانات موجود، هماهنگی نیروها و برنامه ریزی برای تحقق مأموریت های پیش بینی شده می باشد که این موضوع در شورای هماهنگی پشتیبانی، خدمات و تعمیرات پیگیری می شود.


  • برچسب ها:
  • کمیته
  • شورا
  • کشاورزی
  • خدمات
  • پشتیبانی
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 677