مدیریت امور اداری و پشتیبانی

کمیته کشاورزی و فضای سبز

اعضای کمیته مصوبات گزارش

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و امنیت غذایی کشور، استفاده بهینه از منابع و امکانات برای افزایش تولید در واحد سطج ضروری ست. از اینرو تشکیل کمیته کشاورزی جهت هماهنگی بیشتر واحدها برای مدیریت عوامل تهدید کننده این بخش حائز اهمیت می باشد.


تعداد بازدید: 328