مدیریت امور اداری و پشتیبانی

شرح وظایف مدیریت امور اداری

 • اجراي سياستها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري ،استخدامي و پشتيباني .
 • نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه .
 • تهيه و تنظيم آيين نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط بر اساس ضوابط ومصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد .
 • مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري .
 • مطالعه و بررسي پست های سازمانی و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط با همكاري مديريت طرح ،برنامه و بودجه
 • ايجاد ونگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه .
 • برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرح ها و پيشنهاد هاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيات علمي و غير هيات علمي .
 • پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوط .
 • نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف .
 • انجام امور مربوط به قراردادهاي دانشگاه با هماهنگي مسئولين ذيربط .
 • تهيه طرحهاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور .
 • همكاري در امر تهيه، تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف، نمودار و پستهاي سازماني دانشگاه با همکاری مديريت طرح، برنامه و بودجه 
 • نظارت بر امور حضور و غياب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت كاركنان، اضافه كاري و انتصاب كاركنان 
 • مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و اضهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم. 
 • رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه .
 • انجام تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحد هاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط

 • برچسب ها:
 • شرح وطایف
 • مدیریت اداری
 • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 1697