مدیریت امور اداری و پشتیبانی

کمیته ارتقاء

اعضای کمیته مصوبات گزارش

بی تردید نیروی انسانی بالاترین سرمایه هر سازمان است که بهبود، ارتقاي بهره وري و اثر بخشی فعالیت­هاي آنها مستلزم کوشش و تلاش برنامه ریزي شده همه جانبه مدیران و کارمندان است که خود نیازمند بهبود برخی مؤلفه ­ها نظیر: شرایط کار، روش­هاي انگیزشی، اصلاح بخشنامه ­ها، دستورالعمل­ ها و بکارگیري فناوري در انجام فرآیندهاي کاري و غیره می­ باشد. از اینرو ارزیابی کارکنان بر مبنای شاخص ­های تعریف شده و ارتقای افراد واجد شرایط می تواند انگیزه خدمت و تلاش بیشتر کارکنان در راستای اهداف دانشگاه را دوچندان نماید.


تعداد بازدید: 335