دانشکده فنی و مهندسی گرگان

معرفی ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی:       دکتر مهدی غفاری

درجه و تخصص :                        دکتری مهندسی صنایع پلیمر

دانشگاه محل اخذ مدرک :              پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

مرتبه علمی :                                                        استادیار

زمینه های پژوهشی :                                      سنیتیک پخت - نانو کامپوزیت ها

پست الکترونیک :                                             m.ghaffari@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 240